top of page

Nasza wizja

“Idzcie i głoście ewangelie wszelkiemu stworzeniu.”

Naszą wizją jest głoszenie Ewangelii. Pragniemy realizować największe polecenie dane nam przez Pana Jezusa “Idźcie i głoście ewangelię wszelkiemu stworzeniu…” Ew. Marka 16:15

Głosić na ulicach, gdziekolwiek, by te ulice się znajdowały, w Polsce i poza jej granicami.

Mobilizować innych do głoszenia ewangelii. Organizować ewangelizację we współpracy z lokalnymi Kościołami, jeśli jest to możliwe. Gdziekolwiek. Działać w misjach, organizować i wspierać działalność misyjną. Pragniemy także pomagać tym, którzy tej pomocy potrzebują. Musimy ratować innych, to jest nasze najważniejsze zadanie. Nie ma innej drogi, prawdy i życia, poza Jezusem Chrystusem! On powiedział “...nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie.” Ew. Jana 14:6

Pan Bóg dał nam słowo na temat Polski i w potężny sposób pokazał jakie ma plany dla niej. Jesteśmy przekonani, że już wkrótce w Polsce będzie wylanie Ducha Świętego w tak potężny sposób, że cały naród będzie tym dotknięty. Potężne przebudzenie, znaki i cuda, ludzie będą się nawracać masowo, ewangelia będzie głoszona z niespotykaną dotąd mocą i obecnością Boga. Wierzymy, że to słowo dotyczy Polski, ale jesteśmy przekonani, że nie tylko.

 

“Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was - mówi Pan - myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją.

Gdy będziecie mnie wzywać i zanosić do mnie modły, wysłucham was.

A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem,

Objawię się wam - mówi Pan - odmienię wasz los i zgromadzę was ze wszystkich narodów i ze wszystkich miejsc, do których was rozproszyłem - mówi Pan…”

Jeremiasza 29: 11-14 

BIBLIA O POTRZEBIE GŁOSZENIA EWANGELII

Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie.

Ew. Jana 14:6

 

I rzekł im: Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszystkiemu stworzeniu.

Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony

Ew. Marka 16:15-16

 

Oni zaś poszli i wszędzie kazali, a Pan im pomagał i potwierdzał ich słowo znakami, które mu towarzyszyły.

Ew. Marka 16:20

 

...Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi.

Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata.

Ew. Mateusza 28:18-20

 

I że, począwszy od Jerozolimy, w imię jego ma być głoszone wszystkim narodom upamiętanie dla odpuszczenia grzechów.

Ew. Łukasza 24:47

 

Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi.

Dz. Ap. 1:8

 

I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni.

Dz. Ap. 4:12

 

Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie.

Ale jak mają wzywać tego, w którego nie uwierzyli? A jak mają uwierzyć w tego, o którym nie słyszeli? A jak usłyszeć, jeśli nie ma tego, który zwiastuje?

A jak mają zwiastować, jeżeli nie zostali posłani?

Rzymian 10:13-15

 

Lecz najpierw musi być zwiastowana ewangelia wszystkim narodom.

Ew. Marka 13:10

 

I będzie głoszona ta ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec.

Ew. Mat. 24:14

 

...wykonuj pracę ewangelisty, pełnij rzetelnie służbę swoją.

2Tym. 4:5

bottom of page