top of page

W co wierzymy

 • Że Biblia jest Świętym Słowem Bożym, werbalnie i w pełni natchnionym, i że jest najwyższym autorytetem we wszystkich sprawach wiary i postępowania.

 

 • Że jest jeden Bóg, wiecznie istniejący w trzech osobach: Ojciec, Syn i Duch Święty.

 

 • Że Bóg Ojciec jest doskonały w świętości, nieskończony w mądrości, niezmierzony w mocy. Wierzymy, że On ma bardzo miłosierne podejście w sprawach ludzkich, że słyszy modlitwy i odpowiada na nie.

 

 • Że ratuje od grzechu i śmierci wszystkich, którzy przychodzą do Niego przez Chrystusa.

 

 • Że Jezus Chrystus jest Bogiem w Trójcy, święty, wieczny i jest jednorodzonym Synem Bożym. Wierzymy, że w swoim ziemskim życiu został poczęty z Ducha Świętego, zrodzony z dziewicy i żył bezgrzesznym życiem.

 

 • Że jego śmierć była śmiercią zastępczą i odkupiła grzechy świata. Wierzymy w Jego cielesne zmartwychwstanie, wniebowstąpienie na prawicę Boga Ojca.

 

 • Że wstawia się za świętymi, tj. wszystkimi którzy w niego uwierzyli.

 

 • Że Jezus Chrystus przyjdzie osobiście w widzialny sposób na ziemię w mocy i chwale.

 

 • Że Duchu Święty który ma osobowość i jest Bogiem w Trójcy, został posłany przez Boga Ojca. Wierzymy, że przyszedł On zamieszkać, uświęcać, pouczać i pocieszać świętych.

 

 • Że wszyscy ludzie są z natury grzesznikami, pozbawieni wszelkiej mocy, by się zbawić. Dlatego wierzymy, że jedynym sposobem zbawienia grzesznych ludzi jest łaska Jezusa Chrystusa.

 

 • Że wszyscy chrześcijanie są wyświęceni przez Ducha Świętego, aby głosić Ewangelię Chrystusa. Dlatego: Podstawowym obowiązkiem wszystkich chrześcijan jest wykonywaniem pracy ewangelisty, dzielenie się z innymi ewangelią, służenie innym zgodnie z otrzymanymi darami Ducha Świętego.

 

 • Że miłość Naszego Pana Jezusa Chrystusa jest największym darem Boga Ojca i Jego Ducha Świętego i powinna być głównym przesłaniem Kościoła chrześcijańskiego, nadrzędnym wobec wszelkich różnic, czy to teologicznych, wyznaniowych, ideologicznych a nawet fizycznych w swojej naturze.

 

 • Że prawdziwa służba, usługiwanie innym wypływa z Jego miłości (Agape), bez której nie mamy prawa uważać się za chrześcijanin. Tą posługą powinien kierować Duch Święty, dlatego pozostajemy otwarci i poddajemy się Duchowi Świętemu, aby kierował naszą posługą.

PISMO ŚWIĘTE

 

Biblia jest natchnionym Słowem Bożym. Pismo Święte to objawienie z nieba dane od Boga i otrzymane przez człowieka, i jako takie jest jedynym takim objawieniem, które jest natchnione i nieomylne. Biblia jest najwyższym autorytetem we wszystkich sprawach wiary i moralności. Słowo Boże jest bezpośrednim objawieniem woli Bożej dla wszystkich ludzi i na zawsze. Pismo Święte było natchnione werbalnie, tzn. Duch Święty tchnął na ludzi te same słowa i myśli, których pragnął w połączeniu z osobowością, cechami i emocjami pisarzy. Duch Święty strzegł i zachowywał każdą myśl, zdanie i słowo przed wszelkim błędem, zaniedbaniem lub niedokładnością.

 

II Tymoteusza 3: 16-17

Hebrajczyków 4:12

Wyjścia 24: 4

II Piotra 3: 2

 

JEDEN PRAWDZIWY BÓG

 

Nasz Bóg objawiony jest w Piśmie Świętym jako wieczny Bóg, jako Trójca, która ukazała się jako jeden Bóg istniejący w trzech osobach - Ojcu, Synu i Duchu Świętym. Boskość jest rozpoznawalna, ale w istocie niepodzielna; współwieczny, współistniejący, równy w naturze, atrybutach, mocy i chwale. Bóg jest jedną niepodzielną i niewidzialną esencją, ale z trzema wiecznymi różnicami: Bogiem Ojcem, Bogiem Synem i Bogiem Duchem Świętym.

 

Powtórzonego Prawa 6: 4

Izajasza 48:16

Mateusza 28:19

Efezjan 4: 4-6

 

BOSKOŚĆ PANA JEZUSA CHRYSTUSA

 

Pan Jezus Chrystus jest Synem Bożym, drugim w Bogu Trójcy. Pan Jezus Chrystus istniał od zawsze z Ojcem i Duchem Świętym. Poprzez wcielenie i dziewicze narodzenie Jezus przyjął na siebie formę Człowieka, objawiając się w ten sposób jako Syn Boży - Człowiek. Jezus Chrystus był bezgrzeszny i doskonały. Został ukrzyżowany, pochowany, zmartwychwstał i wniebowstąpił. Został uwielbiony i powróci na ziemię po raz drugi. Jest doskonałym Pośrednikiem między Bogiem a Człowiekiem, ponieważ w osobie Chrystusa jest w pełni Bogiem w Trójcy i w pełni ludzki. Z tej samej substancji u Ojca co do Jego bycia Bogiem, ale i tej samej substancji dla Jego bycia człowiekiem. Doskonały Bóg Syn, doskonały jako człowiek.

 

Kolosan 1: 15-19

Filipian 2: 5-8

1 Tymoteusza 2: 5-6

Jana 1: 1-3, 14-18


 

DUCH ŚWIĘTY I JEGO CHRZEST

 

Duch Święty jest trzecią osobą Boga. Jest współrówny, współwieczny i współistnieje z Ojcem i Synem. Jego misją na ziemi jest przekonanie i przemiana człowieka, a także bycie wielkim PARAKLETOS - POMOCNIKIEM (pocieszycielem, doradcą, pomocnikiem, wstawiennik, adwokatem, tym który wzmacnia i tym który jest przy nas) w Kościele. Chrzest Duchem Świętym i Ogniem jest darem od Boga, obiecanym przez Pana Jezusa wszystkim wierzącym i jest otrzymywany przy Nowym Narodzeniu lub potem, w konsekwencji nowego narodzenia. Mówienie innymi językami, a także inne przejawy opisane w Dziejach 2, towarzyszą temu doświadczeniu. Jeden jest tylko chrzest Duchem Świętym ale, istnieje wiele kolejnych napełnień Duchem Świętym. Celem chrztu Duchem Świętym jest, abyśmy my, wierzący, mieli moc bycia świadkami.

 

Mateusza 3:11

Jana 14: 16-17

Dzieje 1: 8

Dzieje 2

 

ODKUPIENIE CZŁOWIEKA

 

Człowiek jest istotą stworzoną i został stworzony na podobieństwo i obraz Boga (zarówno mężczyzna, jak i kobieta). Ale przez naruszenie nakazu Boga i upadek Adama grzech przyszedł na świat i przeszedł na wszystkich ludzi. Jezus Chrystus, Syn Boży, objawił się, by cofnąć dzieło diabła, oddał swoje życie i przelał Swoją krew, aby odkupić i przywrócić człowieka Bogu. Zbawienie jest darem Boga dla człowieka, oddzielnym i niezależnym od uczynków i Prawa, i działa poprzez łaskę przez wiarę w Jezusa Chrystusa, tworząc dzieło zbawienia, które Bóg może zaakceptować i które akceptuje. To doświadczenie zbawienia ma miejsce, gdy ktoś wyznaje ustami, że Jezus Chrystus jest Panem i wierzy w swoim sercu, że Bóg wzbudził go z martwych.

 

Rzymian 5: 12-21

Rzymian 10: 9-10

Jana 3: 16-17

I Jana 3: 8

 

ORDYNACJE KOŚCIOŁA

 

Pan Jezus Chrystus, Głowa Kościoła, ustanowił dla Kościoła dwa obrzędy, których należy przestrzegać: Chrzest Wodny i Komunia. Chrzest w wodzie, poprzez pełne zanurzenie, jest bezpośrednim przykazaniem naszego Pana. Chociaż nie jest to konieczne do zbawienia, jest ono dla wszystkich wierzących. Ten obrzęd jest zewnętrznym znakiem wewnętrznej pracy. Symbolizuje identyfikację wierzącego z Jezusem w Jego śmierci, pogrzebie i zmartwychwstaniu.

 

Obrzęd komunii jest także przykazaniem Pana Jezusa, który należy konsekwentnie przyjmować aż do Jego powrotu. Tylko wierzący mogą przyjść do Stołu Pańskiego, który składa się z chleba i wina/soku z winogron. Chleb mówi o Jego ciele, które zostało za nas złamane. Kielich mówi o Jego krwi, która została za nas przelana. Oba elementy są świadkami Nowego Przymierza dla wierzących, którzy teraz cieszą się z proroctw w Biblii ogłaszających wkrótce powrót Jezusa Chrystusa.

 

Mateusza 28:19

I Piotra 3:21

Łukasza 22: 7-20

I Koryntian 11: 17-30

 

DALSZE KORZYŚCI Z DZIEŁA ZBAWIENIA    

 

Śmierć, pogrzeb i zmartwychwstanie Pana Jezusa Chrystusa zapewniły nie tylko wieczne odkupienie od grzechu, ale także odkupienie od chorób i zniewoleń oraz odkupienie od ubóstwa i braku. Boże Uzdrowienie zostało zapewnione przez Zadośćuczynienie. Chrystus poniósł ofiarę za nas. Boże Uzdrowienie odnosi się do fizycznych chorób, niedomagań ludzkiego ciała i odbywa się przez moc Boga różnymi metodami i środkami wyszczególnionymi w Słowie. Dotyczy to nie tylko uzdrowienia ale także uwolnienia. 

Boża obfitość i dobrobyt został również zapewniony przez Zadośćuczynienie. Prawdziwy dobrobyt ma nie tylko związek z finansami, ale także ze zdrowiem duszy. Dzieje się tak dzięki sile Bożej poprzez zasadę dziesięciny i ofiar, siewu i zbioru oraz liczne prawdy tym rządzące i obietnice, znalezione w całym Słowie Bożym. 

 

Izajasza 53: 4-5

I Piotra 2:24

I John 2

II List do Koryntian 8: 9

 

UŚWIĘCENIE

 

Biblia uczy, że bez uświęcenia nikt nie może ujrzeć Pana. Wierzymy w Doktrynę uświęcenia jako zdefiniowane, ale progresywne dzieło łaski, rozpoczynające się w czasie nowego narodzenia i trwające aż do spełnienia zbawienia po powrocie Chrystusa.

 

I Tesaloniczan 5:23

II List do Koryntian 3:18

Filipian 3: 12-14

I List do Koryntian 1:30

 

KONIEC WSZYSTKICH RZECZY

 

Jezus obiecał wrócić do swój Kościół. Biblia mówi nam, że gdy Jezus powróci, umarli w Chrystusie powstaną pierwsi; wtedy my, żywi i pozostający, zostaniemy pochwyceni razem z nimi na obłokach, aby spotkać Pana w powietrzu. Natychmiast po tym, jak nastąpi pochwycenie świętych, rozpocznie się okres ucisku, o którym mówi Objawienie. Po ucisku Jezus w widoczny sposób powróci na ziemię w towarzystwie świętych, aby ustanowić swoje królestwo na ziemi. Będzie królował ze Swoimi świętymi na ziemi przez tysiąc lat, podczas których Szatan będzie związany w otchłani. Po tym 1000-letnim okresie Szatan zostanie rozwiązany na krótki czas, co zakończy się jego wiecznymi mękami w jeziorze ognia, podczas gdy Wielki Sąd Białego Tronu nastąpi dla tych, którzy nigdy nie przyjęli Pana w swoim ziemskim życiu. Wówczas nowe niebiosa i nowa ziemia zostaną objawione i tak zawsze będziemy z Panem.

 

I Tesaloniczan 4: 16-17

I Koryntian 15:51, 52

Objawienie 20

Objawienie 21

 

PIEKŁO I WIECZNA KARA

 

Ten, kto fizycznie umiera w swoich grzechach bez przyjęcia Chrystusa, jest bez nadziei i jego przeznaczeniem jest bycie wiecznie zagubienie w Jeziorze Ognistym, a zatem nie ma dalszej możliwości słuchania Ewangelii ani żałowania. Jezioro ognia jest dosłowne. Terminy użyte w opisie czasu trwania kary potępionych w Jeziorze Ognia niosą tę samą myśl i znaczenie niekończącej się egzystencji, jak użyte w określeniu czasu radości i ekstazy świętych w obecności Boga.

 

Hebrajczyków 9:27

Mateusza 25: 31-46

Mark 9: 43-48

Marka 16: 15-16

bottom of page